交渉決裂Conflictvaardigheid en teamsucces klinkt in eerste instantie misschien als een contradictie, maar dat is het niet. Conflicten op de werkvloer komen namelijk regelmatig voor. En vaak zijn mensen goed in het vermijden van deze conflicten. Dat is logisch wanneer je bedenkt dat veel mensen conflicten eng vinden. Maar vermijden van conflicten betekent niet dat ze er niet zijn. En wanneer conflicten niet opgelost en uitgesproken worden blijft er iets broeien en dat komt de communicatie en samenwerking niet ten goede. Conflicten gaan meestal gepaard met spanning, emotie frustratie en angst.

Helaas krijgt conflictvaardigheid meestal pas de aandacht wanneer het kwaad al is geschied en de situatie (bijna) onhoudbaar is geworden. Dat is jammer, want het kost veel energie en de samenwerking en communicatie komen in het gedrang.

Waarom lopen conflicten uit de hand?

Het begint in veel gevallen met het feit dat meningsverschillen over zakelijke aspecten ontaarden in persoonlijke conflicten. Het conflict gaat dan niet meer over de inhoud, maar over de persoon of persoonlijke relatie.

In de hitte van de “strijd” wordt het doel van het conflict vaak vergeten. Zowel een persoonlijk- als een teamconflict heeft als doel om tot een oplossing, overeenstemming of zelfs een nieuw idee te komen. Het moet er zeker niet om gaan om je gelijk te willen halen.

Met de volgende 3 stappen wordt de conflictvaardigheid in het team vergroot.

1) Herkennen van conflicten

Algemene Symptomen:

  • Teamleden vallen elkaar – vaak op subtiele wijze – persoonlijk aan
  • Teamleden tonen weinig geduld naar elkaar toe
  • Teamleden kunnen het niet eens worden over voorstellen en ideeën
  • Teamleden spreken negatief over bekwaamheden van anderen
  • Teamleden uiten argumenten met (te) grote vurigheid
  • Teamleden verwijten elkaar dat ze het eigenlijke probleem niet begrijpen

2) Erkennen van het belang van conflicten

Een team bestaat uit verschillende mensen met verschillende karakters, kwaliteiten, opvattingen en eigenaardigheden. Dat leidt ongetwijfeld zo nu en dan tot frustraties en zelfs conflicten. Dat mag er zijn en moet zeker niet uit alle macht vermeden worden. Wel is het belangrijk dat het conflict erkend wordt en gezamenlijk en bewust naar een oplossing wordt gezocht. Daarvoor zijn aspecten als vertrouwen, communicatie en luisteren essentieel.

3) Oplossen van het conflict

Bij het constructief oplossen van het conflict is het belangrijk wanneer iemand die geen onderdeel is van het conflict een begeleidende rol heeft. Deze facilitator kan een leidinggevende zijn of een teamlid.

In het proces van conflictoplossing wordt het volgende gehanteerd:

  • Gezamenlijk referentiekader. Bepaal met elkaar de objectieve normen en waarden. Stel het teambelang boven individueel belang.
  • Werkwijze en spelregels. Spreek de do’s en don’ts af. Leg de nadruk op het doel.
  • Onderscheid feiten en emoties. Respecteer zowel feiten als emoties in het gesprek. Vraag naar de argumenten achter de emotie.
  • Creëer een win-win situatie. Zoek naar oplossingen waarin beide partijen hun belangen verenigd zien.

Het op een juiste en respectvolle wijze oplossen van conflicten draagt bij aan het individuele en team succes. Effectieve teams zijn hard op de inhoud en zacht op de relatie.

Handtekening Christine