paddling hard

Heb jij je wel eens afgevraagd waarom het ene team succesvol is en het andere niet?

Opmerkelijk genoeg wordt de ontwikkeling van een team vaak aan het toeval overgelaten. Meestal wordt er zo nu en dan wel iets georganiseerd om de sfeer te verbeteren, zoals een gezamenlijk etentje. Organisaties doen zichzelf en hun medewerkers op deze manier veel tekort.

Succesvolle teams ontstaan niet zomaar, ze zijn het resultaat van bewust investeren in mens en organisatie.

Met behulp van onderstaande eigenschappen laat ik je zien wat het team nodig heeft om zich te ontwikkelen tot een succesvol team. 

1. Een succesvol team heeft een leider

Al enige jaren hebben veel bedrijven te maken met fusies en reorganisaties. Dat brengt veel onzekerheid met zich  mee en vraagt nogal wat van alle lagen binnen de organisatie. Teams worden anders samengesteld en teams werken soms vanuit meerdere locaties. Waar teams vooral behoefte aan hebben – juist bij veranderingen – is een goede leider. Onder aansturing van een goede leider krijgt een team de kans om uit te groeien tot een succesvol team.

Nelson Mandela had een mooie visie over leiderschap. ‘Door anderen te machtigen, laten wij hen delen in ons leiderschap of onze ideeën. Het meest fundamentele van leiderschap is dat je mensen in een bepaalde richting stuurt.‘

Mandela legt als parabel de basisprincipes van het veehoeden uit.
´Weet je, als je wilt dat het vee in een bepaalde richting gaat lopen, ga je achter het vee staan met een stok in je handen. Dan zorg je dat een paar slimmere dieren naar de voorkant van de kudde gaan en in de richting lopen die je wilt dat zij lopen. De rest volgt dan die enkele energieke dieren die vooroplopen, maar eigenlijk stuur jij vanuit de achterhoede.´

2. Een succesvol team heeft duidelijke doelen 

De basis voor het goed functioneren van het team wordt gevormd door het doel van dit team. Zonder doel is een team stuurloos en ontbreekt er draagvlak. Menig teamlid zal zich dan afvragen: “waar doe ik het allemaal voor?”

Het is belangrijk voor een succesvolle samenwerking dat er inzicht is in het doel van die samenwerking en dat daar overeenstemming over bestaat. In de praktijk blijkt dat dit niet altijd even helder is voor de teamleden. Zorg ervoor dat de doelen niet te abstract zijn. Bijvoorbeeld: “we streven naar een betere service”. Dit impliceert meer een wens dan een duidelijk doel. Wanneer de doelen concreter zijn zal dit effectiever werken. Bijvoorbeeld: “Onze service willen wij verbeteren door vragen van cliënten die per e-mail gesteld worden binnen 24 uur te beantwoorden”. Een handige manier om het doel concreet te maken is gebruik te maken van de SMART-criteria: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

3. Een succesvol team heeft een duidelijke taak- en rolverdeling

In een team is het wenselijk dat er taakomschrijvingen zijn. Dat schept duidelijkheid over wie wat doet en welke bevoegdheden bij die taak hoort.

Onduidelijkheid over de taakomschrijving leidt heel vaak tot misverstanden. Voor je het weet ontstaat er veel discussie, irritatie en extra tijdsdruk door inefficiënt werken.

Bij het vaststellen van taak- en rolverdeling is het goed om rekening te houden met de kwaliteiten en voorkeuren van individuele teamleden. Wanneer je daarop zoveel mogelijk aan kunt sluiten, creëer je een mogelijkheid waarbij de medewerkers datgene kunnen doen waar ze goed in zijn en gemotiveerd van raken. Dat komt bovendien het behalen van de targets van het team ten goede.

4. Een succesvol team communiceert effectief 

Communicatie en samenwerking vormen de bloedsomloop binnen elke organisatie. Communicatie is voor organisaties een kernfunctie.

Om goed te kunnen samenwerken is het van belang dat men op een constructieve en respectvolle manier kan overleggen, evalueren en elkaar kan aanspreken op wat goed gaat en wat er te verbeteren valt oftewel feedback geven.

5. Een succesvol team vertrouwt elkaar 

Vertrouwen is een belangrijke succesfactor in samenwerking. Uit onderzoek van het Human Capital Institute blijkt dat vertrouwen grote invloed heeft op de prestaties. Vertrouwen tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en de organisatie.

Dit vertrouwen moet groeien, heeft soms wat meer tijd nodig. De beste manier om vertrouwen op te bouwen is door zelf vertrouwen te hebben en te geven in de mensen waarmee je samenwerkt. Wanneer teamleden de kans krijgen om hun mening te geven en hun ideeën serieus genomen worden groeit het vertrouwen.

Succes!

Handtekening Christine